Regulamin

 
 
Regulamin Sklepu Internetowego www.run4fun.pl
 1. Warunki ogólne
  1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.run4fun.pl, prowadzony jest przez firmę Run4Fun.pl, wpisaną w ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Szczecina pod numerem P/044120/07, będącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP: 852-225-85-17 oraz REGON: 320341986.
   Adres do korespondencji: Run4Fun.pl - magazyn, 50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 65-67
   Formularz kontaktowy: https://www.run4fun.pl/kontakt
   tel. +48 790 550 005
 2. Oferta
  1. Zawartość sklepu internetowego Run4Fun.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
  2. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Run4Fun.pl są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  3. Run4Fun.pl dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.
  4. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.
 3. Zamówienia i płatności
  1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.run4fun.pl. Do złożenia zamówienia konieczna jest rejestracja konta w systemie.
  2. Dostępne są dwie formy płatności:
   - przelew na konto w mBank S.A.: 79114020040000310246436219
   - zaliczenie pocztowe
  3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.
  4. System automatycznie potwierdza przyjęcie zamówienia zaraz po jego dokonaniu, wysyłając informację e-mailem. Jeżeli to nie nastąpi, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne lub nastąpił błąd w działaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku prosimy o niezwłoczny kontakt.
  5. Do każdej przesyłki z zamówieniem dołączony zostaje dowód zakupu, będący dokumentem uprawniającym do korzystania z prawa zwrotu, wymiany lub reklamacji towaru.
  6. Run4Fun.pl wystawia faktury na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru podczas procesu składania zamówienia.
  7. Run4Fun.pl realizuje zamówienia z dostawą tylko na terenie Polski.
 4. Zwroty
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów przy wyborze sposobu dostarczenia rzeczy innym niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Run4Fun.pl. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  2. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Run4Fun.pl lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Run4Fun.pl do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  4. Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Run4Fun.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Postanowienia dotyczące konsumenta, zawarte w ust. 1-4, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  6. Przesyłki wysyłane do Run4Fun.pl za zaliczeniem pocztowym nie będą odbierane.
  7. W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta, z zastrzeżeniem, iż koszty zwrotu i wysyłki pokrywa Klient.
 5. Reklamacje
  1. Run4Fun.pl zobowiązana jest do dostarczenia zakupionej przez Klienta rzeczy bez wad.
  2. Run4Fun.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
  3. Reklamacje można przesyłać na adres Run4Fun.pl–magazyn, 50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 65-67. W celu usprawnienia procedury można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego w historii zamówienia po zalogowaniu na konto w sklepie.
  4. Run4Fun.pl w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
  5. Przesyłki wysyłane do Run4Fun.pl za zaliczeniem pocztowym nie będą odbierane.
  6. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Run4Fun.pl o odmowie uwzględnienia reklamacji, Klient może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Klient jest konsumentem i chce rozwiązać spór z Run4Fun.pl bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Klient, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.
 6. Kupony Rabatowe
  1. Kupon Rabatowy upoważnia do rabatu (z dokładnością do 0,01 zł) na produkty nieobjęte promocją lub wyprzedażą.
  2. Kupon Rabatowy może być wykorzystany tylko jeden raz.
  3. Kupon Rabatowy nie może być wykorzystany przez jego właściciela.
  4. Termin ważności Kuponu Rabatowego wynosi trzy miesiące od dnia wygenerowania Kuponu Rabatowego.
  5. W przypadku zwrotu lub wymiany towarów, do zakupu których użyto Kuponu Rabatowego, Kupon Rabatowy nie będzie mógł być ponownie wykorzystany, a procent wartości zamówienia nie zostanie przekazany na konto właściciela Kuponu Rabatowego.
  6. Kupony Rabatowe mogą być wykorzystane jedynie w przypadku zakupów dokonywanych poprzez formularz sprzedaży w sklepie internetowym.
 7. Portfel Klienta
  1. Właściciel Kuponu Rabatowego otrzymuje do swojego Portfela Klienta 5% wartości produktów (z dokładnością do 0,01 zł) z zamówienia złożonego z wykorzystaniem Kuponu Rabatowego.
  2. Środki pochodzące z wykorzystanego Kuponu Rabatowego naliczane są właścicielowi Kuponu Rabatowego po czternastu dniach od dostarczenia zamówienia Klientowi.
  3. Środki zebrane w Portfelu Klienta zostaną automatycznie wykorzystane przy kolejnym zamówieniu.
  4. W przypadku gdy wartość przyznana z Portfela Klienta jest równa wartości zamawianego towaru, cena tego towaru jest ustalana na kwotę 0,01 zł.
  5. W przypadku zwrotu lub wymiany towarów, do zakupu których użyto środków z Portfela Klienta, środki te nie zostaną zwrócone Klientowi.
  6. Środki zebrane w Portfelu Klienta mogą być wykorzystane jedynie w przypadku zakupów dokonywanych poprzez formularz sprzedaży w sklepie internetowym.
  7. Środki zebrane w Portfelu Klienta nie mogą być zamienione na ekwiwalent pieniężny.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Run4Fun.pl, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Run4Fun.pl, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Run4Fun.pl.
  3. Run4Fun.pl informuje o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Można się z nim zapoznać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
  4. Regulamin Sklepu Internetowego Run4Fun.pl nie ogranicza praw Klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

Załączniki do Regulaminu